Non-Orthogonal Multiple Access Schemes for 5G
YAN Chunlin, YUAN Zhifeng, LI Weimin, YUAN Yifei
ZTE Communications . 2016, (4): 11 -16 .  DOI: 10.3969/j.issn.1673-5188.2016.04.002