From CIA to PDR:A Top-Down Survey of SDN Security for Cloud DCN
Zhi Liu, Xiang Wang, and Jun Li
ZTE Communications . 2016, (1): 54 -60 .  DOI: 10.3969/j.issn.1673-5188.2016.01.008