General Architecture of Centralized Unit and Distributed Unit for New Radio
GAO Yin, HAN Jiren, LIU Zhuang, LIU Yang, HUANG He
ZTE Communications . 2018, (2): 23 -31 .  DOI: 10.3969/j.issn.1673-5188.2018.02.005